મોદી સરકારએ ગરીબ નાગરિકના હિતમાં લીધો નિર્ણય , આધાર સરકારી યોજના સાથે ૩૦ જૂન સુધી જોડી શકાશે      

Join Volunteers

POLITICAL POWER OF C.R. PAATIL CHANGE THE NATION

Middle class man is standing in front of you today. This is the strength of a democracy.

IDEOLOGICAL LEADER FOR YOUTH GENERATION

We don't need to empower of other planet Our People ,Our Youth are Skilled

Leadership is not for election but next generation

Our parties manifesto of the people needs and their dreams who want peace and prosperity.

Not member of any Political Party. I am Democrat

Whatever position we may rise but national movement or development necessary for Nation building.

Latest Events

We are pleased to announce the following events our movements representatives are going to participate in.