સાંસદ સાથે સંવાદ

સહકારી ક્ષેત્રના આગેવાનોનો 'સાંસદ સાથે સંવાદ'

IDEOLOGICAL LEADER FOR YOUTH GENERATION

We don't need to empower of other planet Our People ,Our Youth are Skilled

Not member of any Political Party. I am Democrat

Whatever position we may rise but national movement or development necessary for Nation building.

Latest Events

We are pleased to announce the following events our movements representatives are going to participate in.

18 Sep

કનકપુર કંસાડ ખાતે મીંઢોળા નદી સ્થિત ઓવરની મુલાકાત લીધી.

India

કનકપુર કંસાડ ખાતે મીંઢોળા નદી સ્થિત ઓવરની મુલાકાત લીધી. ...