વોર્ડ નં ૨૫ના બુથ કાર્યકર્તા સ્નેહમિલન કાર્યક્રમમાં હાજરી આપી કાર્યકર્તાઓને માર્ગદર્શન આપ્યું.

24 December , 2018

વોર્ડ નં ૨૫ના બુથ કાર્યકર્તા સ્નેહમિલન કાર્યક્રમમાં હાજરી આપી કાર્યકર્તાઓને માર્ગદર્શન આપ્યું.